Lỗi Command not found khi build ứng dụng PhoneGap cho webOS

PhoneGap là một platform rất hay, nó cho phép bạn tạo ứng dụng có thể chạy trên rất nhiều nền tảng, bao gồm iOS, Android, BlackBerry, WebOS và Symbian mà chỉ việc viết một lần code. Và một điều hay nữa là code sẽ được viết bằng Html5, CSS3 và Javascript.

Theo tài liệu của PhoneGap, để build ứng dụng đó cho WebOS, bạn sử dụng CygWin, trỏ tới thư mục WebOS của PhoneGap, sau đó chạy lệnh make. Tuy nhiên, bạn có thể gặp lỗi sau khi chạy lệnh make:

palm-package framework/www/ make: palm-package: Command not found make: *** [package] Error 127
Lỗi này là do thư mục bin của Palm SDK chưa được add vào biến môi trường(Environment Variables).  Việc bạn cần làm là add thư mục bin của Palm SDK (ví dụ: C:\Program Files (x86)\Palm\SDK\bin) vào biến môi trường. (tham khảo cách thêm biến môi trường trong windows 7).

Thêm rồi mà vẫn lỗi? Vậy bạn mở file Makefile trong thư mục webOS của PhoneGap ra và thêm đuôi .bat vào các lệnh palm-package, palm-install và palm-launch:

package: palm-package.bat framework/

deploy: palm-install.bat $(NAME)$(VERSION)all.ipk

run: palm-launch.bat $(NAME)

Sau đó tắt Cygwin đi và thử lại.