Điều khoản sử dụng phần mềm xổ số miền Bắc trực tiếp

Điều khoản sử dụng

Dưới đây là các điều khoản sử dụng mà người dùng cần chấp thuận khi sử dụng phần mềm.

Quyền sở hữu sản phẩm

Phần mềm này hoàn toàn miễn phí, người dùng có thể chia sẻ phần mềm này tới những cá nhân, tập thể khác. Người dùng không được bán phần mềm này cho bất kỳ cá nhân, tập thể mà không được sự đồng ý của tác giả.

Chính sách bảo mật

Xem thêm tại http://www.tonnguyen.com/chinh-sach-bao-mat-live-lotte/